Federatie Parochies VenloStad: Federatie bestuur

Federatie bestuur

Met ingang van 1 januari 2014 is er één kerkbestuur ontstaan voor 7 parochies in het gebied VenloStad. De parochies blijven juridisch zelfstandig bestaan.

De samenwerking tussen de parochies kreeg gestalte in de vorm van een federatie als bedoeld in de nota “Op weg naar vitale parochiegemeenschappen van het bisdom Roermond” van mei 2002.

Dit kerkbestuur,in personele unie van deze federatie, bestaat uit:

  • Deken J. Spee, voorzitter
  • De heer P.Dullaert, vice-voorzitter/secretaris
  • De heer J. Berden, penningmeester
  • Mevr. Th. Kuijer, catechese
  • Mevr. B. Holla, diaconie
  • vacature

Het bestuur als geheel is verantwoordelijk voor goed pastoraat: bij alle besluiten dient dit voorop te staan. Het kerkbestuur van de federatie zal minimaal zes keer per jaar plenair vergaderen. De deken zit deze vergaderingen voor; hij kan de leiding van de vergadering delegeren aan de vicevoorzitter.

Tijdens de bestuursvergaderingen zullen de uitgangspunten voor het gemeenschappelijke beleid op met name het terrein van de liturgie, de verkondiging en de parochiële dienstverlening worden vastgesteld. Eveneens zullen kaders worden geformuleerd voor gezamenlijk handelen in de materiële sfeer, zoals op het gebied van personeel en organisatie, financiën en administratie alsmede gebouwen en terreinen, inventaris en kerkelijk kunstbezit.

Elk FB-lid vormt vanuit zijn/haar discipline een werkoverleg groep met vertegenwoordigers vanuit de parochie platforms. Denk aan een werkgroep pastorale team (gemeenschapsopbouw, diaconie, catechese, het vieren) en verder financiën, kunstschatten, gebouwen & beheer etc. Uitvoerende zaken worden gedelegeerd aan dit werkoverleg.

De (financiële) administratie wordt centraal verzorgd door de federatie met dien verstande dat er per parochie een exploitatieoverzicht wordt bijgehouden. De inkomsten en uitgaven, alsook bezittingen en schulden worden per parochie-cluster geadministreerd. in 2021 zal er een formele fusie ontstaan tussen alle parochies. Noodzakelijke uitgaven die ontstaan tijdens een begrotingsjaar behoeven eveneens de goedkeuring van het bestuur. In beide gevallen zal het bestuur goedkeuring verlenen indien de parochie daarvoor voldoende middelen beschikbaar heeft èn de uitgaven vallen binnen het beleid (het verwezenlijken van de doelstellingen) van de federatie.       

Beleidsplan 2017 - 2020

Dit plan omvat een visie en missie van het Federatie bestuur en de parochie platforms voor de Venlose geloofsgemeenschap in komende jaren. Vanuit een katholieke inspiratie willen de Federatie, de parochie platforms en het pastorale team erediensten organiseren, met bijeenkomsten en/of lezingen gestalte geven aan de bezinning op vraagstukken waar geloof en samenleving elkaar raken.  Vanuit die katholieke inspiratie willen de parochies steeds meer concrete projecten gestalte geven aan de bezinning op vraagstukken waar geloof en samenleving elkaar raken. Klik op deze link om kennis te nemen van onze plannen en organisatie.

Livestreams

Volg ons op...

Nieuws

Ga naar de Nieuws-pagina.