Stadsparochie St. Martinus: Diaconie

Diaconie

Activiteiten diaconie 2023.

 

Bijeenkomsten in gemeensch.huis De Windmeule ( H.Hart)

 

09/02    Carnavalsbijeenkomst

30/03    Paasbijeenkomst

04/06    Ontbijt

06/07    Zomerbijeenkomst 

05/10    Herfstbijeenkomst

14/12    Kerstviering 

Bijeenkomsten in gemeensch.huis De Bantuin ( Michael)

06/04    Paasontbijt
07/04    I.s.m. Sterrenpad paasattentie knutselen voor de ouderen
17/05    Verwenmiddag ouderen
10/09    Nat. Ziekendag (orchidee rondbrengen bij zieken en ouderen) (wordt gesponsord door Leurs)
20/12    Kerstviering

Bijeenkomsten in gemeensch.huis D’n Dörpel en Ericaweg ( JoFaBo / H.Familie)

Bezoekgroep 85 jarigen: bezoekt 85 jarigen en ouder in Venlo-Oost en Centrum
01/04    11.00-17.00 uur Palmpasen : brunch/muziek en uitdelen palmtakken
07/05    0.900-14.00 uur Ontbijt Huis van de Wijk Ericaweg
02/07    09.00-14.00 uur Ontbijt
16/09    11.30-17.00 uur Dag van de ouderen
16/12    11.30-17.00 uur Kerstviering

Bijeenkomsten in gemeensch.huis De TREF ( OLVrouw)

 

De open inloop + is een wekelijks terug komende activiteit van 10.00 tot 12.00 uur ieder woensdagmorgen met extra aandacht voor de speciale feestdagen zoals Kerstmis en Pasen .

Een keer per 6 weken is er een speciale bijeenkomst over geloof of een ander bezinningsthema. Dit wordt door Deken Spee verzorgd.

Iedere 14 dagen is er een viering in Crescendo. Ook hier hebben we speciale vieringen b.v  Aswoensdag, Hemelvaartsdag, en een Maria viering in onze kerk met daarna koffie en vlaai .

Een paar vrijwilligers gaan met ouderen uit de wijk wandelen éénmaal per 14 dagen .

We hebben vrijwilligers die boodschappen doen voor parochianen die dat zelf niet kunnen en er niemand voor hebben. Tevens staan we altijd paraat voor noodsituaties.

 

 

Werkgroep Diaconie Stadsparochie St. Martinus.

Voorzitter/ Coordinator mevr. Bep Holla: Tel.: 077 – 3518560 / 06 - 46002910   -   e.mail: bep.holla@home.nl

Stadsdeel: het Ven H. Michaëlparochie en H.Hart parochie:

Contactpersonen:

Mevr. Leonie Nijholt                  tel.: 06-14506195   e.mail: leonienijholt@home.nl                            

De heer Hans Hendrickx,       tel.: 077-3512142   e.mail: h.t.henrickx@home.nl

Mevr. Monique Seelen            tel: 06-53451398

Stadsdeel: Venlo-Zuid: Onze Lieve Vrouw Parochie:

Contactpersoon:

Mevrouw Rienie Roks,           tel.: 077-3827052 / 06-54986077    e.mail: rienieroks@home.nl

 

Stadsdeel Venlo-Oost: Familie parochie, St. Joseph Parochie, Don Bosco parochie:Contactpersonen:

Mevrouw Paula Heijnen,        tel.: 077-3548659   e.mail: pgmjheijnen@home.nl

Mevrouw Tiny van Buuren     tel.: 077-3548629

Stadsdeel Binnenstad: parochie St.Martinus

vacature    ​ 

Adviseurs van de werkgroep Diaconie:

​Dhr. Hub van den Bosch en Dhr. Cor Sonnemans

 

Officiële definitie van diaconie:

“Allerlei manieren waarop groepen van christenen (waaronder parochies) zich solidariseren met mensen in nood en/of eenzaamheid en hen helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen”.

Vaak genoemde werkwoorden van diaconie zijn:

 • luisteren
 • ruimte scheppen
 • helpen
 • levensmoed geven, opkomen voor gerechtigheid.

 

Kerntaken van diaconie

1. Zorg voor de naaste

Het realiseren van de diaconale doelen. Door zelf aan de slag te gaan, of door de afstemming van parochiële diaconale activiteiten te verbeteren (coördinatie).

2. Zorg dat je er bij bent

Contacten onderhouden met sociale en maatschappelijke instanties, present zijn bij nieuwe maatschappelijke initiatieven; een parochiële diaconie moet herkenbaar zijn voor de buitenwereld.

3. Zorgen voor middelen

Inzamelen en beheren van gelden en dit besteden aan actuele en relevante maatschappelijke doelen: tegenwoordig veel minder individuele noodleniging en veel meer de ondersteuning van maatschappelijke en met name maatschappijkritische organisaties, zelforganisaties etc.

4. Zorgen voor verbreding van het draagvlak: goede informatie-uitwisseling

De parochiegemeenschap moet weet hebben van de diaconale activiteiten, anderzijds moet de diaconie gebruik maken van de binnen de gemeenschap reeds aanwezige netwerken of middelen. Diaconie mag geen "vreemde" zijn (of blijven) voor de parochianen. Denk b.v. aan publiciteit via parochieblad e.d., of aan het feit dat ervaringen uit bezoekwerk veel maatschappelijke betekenis kunnen hebben.

5. Zorg voor protest

Signalen afgeven aan overheden en bestuurders in kerk en samenleving, wanneer zaken als gerechtigheid en vrede in het gedrang geraken.

6. Zorg voor een diaconale gemeenschap

Samenwerken of contacten onderhouden met de liturgische, catechetisch, pastorale en bestuurlijke groepen in de parochie, ten behoeve van het streven naar een "diaconale parochie”.

7. Zorg voor goede interne organisatie en externe relaties

Denk aan zaken als:

 • Formuleren van opdracht/doelstelling/taken/bevoegdheden van de diaconie (in overleg met parochiebestuur), bijvoorbeeld aan de hand van een pastoraal beleidsplan;
 • Samenstelling en taakverdeling van de werkgroep/stuurgroep diaconie;
 • Stimuleren van overleg en afstemming van diaconale werkgroepen, commissies en diaconaal actieve personen in en om de parochie (diaconaal beraad).
 • Op basis van de opdracht een meerjarenbeleidplan opstellen;
 • Op basis van het beleidsplan een jaarwerkplan en begroting opstellen;
 • Inhoudelijk en financieel jaarverslag opstellen;
 • Externe contacten met parochiële bestuurslagen;
 • Externe contacten: andere katholieke, oecumenische of algemene groepen/instanties ter plaatse;
 • Externe contacten: andere parochies/dekenaat/bisdom.