Federatie Parochies VenloStad: Zakelijke diensten

Zakelijke diensten

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dat was 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris.

Een gift is een periodieke gift als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst ( notariële akte is NIET noodzakelijk)
  • de bedragen (minstens één keer per jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd; 
  • de bedragen steeds (ongeveer) even groot zijn;
  • de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling; en
  • de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.

De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij het overlijden van de gever en/of eventueel bij zijn of haar partner. Wanneer de gever onverhoopt werkloos wordt en niet meer aan de minimale looptijd kan voldoen, kan bij de Belastingdienst een vrijstelling worden aangevraagd en hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald. Download hier het formulier.

ANBI-status

Alle parochies in Venlo hebben een ANBI-status. Als de overeenkomst wordt aangegaan met de RKK en in de overeenkomst is opgenomen dat de gift bestemd is voor de (diaconie van de) lokale parochie waar de gever op dat moment staat ingeschreven, dan verhuist de periodieke gift bij verhuizing mee naar de ‘nieuwe’ parochie. Uiteraard kan een parochie ook zelf overeenkomsten met haar leden aangaan.

De periodieke gift kan worden ingezet als een effectief instrument voor het verhogen van de inkomsten van de plaatselijke parochie. Dat geldt voor de inkomsten uit Kerkbalans, maar ook voor eventuele specifieke projecten. Huidige toezeggingen lenen zich uitstekend om omgezet te worden naar een overeenkomst voor een periodieke gift.

Fiscaal voordeel

Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van de gift en het inkomen van de gever en zijn of haar partner. Op de website: www.berekenhet.nl kan men het fiscale voordeel berekenen. Overigens hangt dat voordeel ook samen met het bedrag aan normale giften. Is dat gelijk of hoger dan 1 procent van het verzamelinkomen, dan is er nauwelijks of geen belastingvoordeel.

Uiteraard levert het de parochie pas voordeel op wanneer de gever het fiscale voordeel geheel of gedeeltelijk ten goede laat komen aan de parochie. Nu de kosten voor een notaris kunnen worden voorkomen, levert elke euro die meer gegeven wordt een direct voordeel op. In de praktijk zal het vanaf een bijdrage van circa € 150 per jaar de moeite lonen.                 

 

De ANBI status van een parochie of Federatie van Parochies (in dit geval in VenloStad) wordt ontleend aan het feit dat zij transparante informatie geven omtrent hun financiële situatie. kijk ook op https://anbi.nl/anbi-register-belastingdienst/ , 

               
               
Exploitatierekening over boekjaar 2019 Federatie Parochies VenloStad ( 7 parochies)
               
Opbrengsten:              
Bijdragen parochianen   € 340.290          
Opbrengst uit bezittingen   € 342.255          
Functionele inkomsten   € 4.877          
Incidentele baten  

 ------

         
begraafplaats baten   -------          
               
Totaal Opbrengsten     € 687.422        
               
Kosten:              
Personeelskosten   € 275.551          
Kosten vaste activa zoals              
kerkelijke gebouwen en overig onr.goed   € 251.079          
               
             
Kosten begraafplaatsen   € 0          
Kosten erediensten   € 67.377          
Kosten pastoraat   € 7.214          
Verpl. en vrijwillige bijdragen € 87.478          
Beheerskosten   € 50.837          
Incidentele lasten   € 0          
               
Totaal kosten     € 739.536        
               
Exploitatiesalso excl. Rentelasten   -€ 52.114        
               
Rentelasten     -€ 7.963        
               
Totaal exploitatiesaldo     -€ 60.077        
               

   Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer van de Belastingdienst:

RSIN nr PAROCHIE
2679693   OL Vrouw
2684226   Martinus
2683349   Nicolaas
824130674   Don Bosco
824100608     Michael
824128928   H.Familie
824131204   H.Jozef

                                                                                                                                                                                              

 

Livestreams

Volg ons op...

Nieuws

Ga naar de Nieuws-pagina.